G-P9X0HB8FJ2

Tag Archives: سنگ قبر

نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه خط و خط وط در گنج یابی و دفینه یابی نشانه های گنج نشانه خط و خطوط در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه خط و خطوط ، یک خط راست به ما جهت می دهد . این نشانه یکی از نشانه های گنج یابی به حساب می آید . یک یا چند خط بر پیچ و خم بصورت موج ، این را بیان می کند که باید در جهت آب جستجو و بررسی انجام داد . دو خط افقی ، و در وسط آن یک خط عمودی و در بین آن ها نشانه یک دایره ، نشان دهنده ورودی یک غار می باشد باید محوطه رو خوب بررسی کنید  . دو خط عمودی و در وسط آنها یک خط افقی ، و در بین آنها یک دایره خبر دهنده ی یک غار تله دار می باشد بسیار احتیاط کنید. دو خط افقی و چهار خط …

Read More »
Call Now Button