G-P9X0HB8FJ2

Tag Archives: سه جوغن

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی نشانه های گنج نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی و دفینه یابی نشانه سه جوغن اگر وجود داشت باید در نظر گرفت شکل قرار گیری این جوغن ها خیلی مهم است . اگر نشانه سه جوغن مخلوط وجود داشت ، جوغن تنها ، و یا حکاکی گرد (جوغن) نزدیک به انتهای تخته سنگ جهت را نشان می دهد . اگر نشانه سه جوغن  به شکل مثلث  درست شده باشند ، به همان اندازه که این را به عنوان نماد مثلث در نظر می گیریم ، باید به عنوان نماد V در نظر بگیریم . در اینجا نشانه سه جوغن را به شکل V در نظر گرفته ، در جهت دهان باز، در هفت تا نه متری  رو بررسی کنید باید مقبره ای وجود داشته باشد ، و یا در این مسافت دنبال سنگی تراشیده شده باشید که اسکنه …

Read More »
Call Now Button